نام و نام خانوادگی:دکترفاطمه  هندیجانی

رزومه دکتر دباغ معاونت آموزشی دانشکده داروسازی بندرعباس

سوابق تحصیلی:دکترای  حرفه ای داروسازی وPhD بیوتکنولوژی دارویی


مرتبه علمی:استادیار

آدرس دفترمعاون پژوهشی:بندرعباس-ابتدای بلوار امام حسین -پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان -دانشکده داروسازی و علوم دارویی-ساختمان

 اداری-طبقه سوم

پست الکترونیکی:f_hendijani@pharm.mui.ac.ir

شماره تماس:                                                        داخلی:203

دورنما: