برنامه درسی نیمسال اول 96-95
 

برنامه هفتگی نیمسال اول 96- 95

داروسازی ورودی (95)

ترم اول

دانلود برنامه هفتگی96-95

 

ایام هفته

10- 8

12- 10

14-30/12

16- 14

18- 16

شنبه

زبان پیش دانشگاهی

شیمی عمومی

آزمایشگاه شیمی عمومی عملی

(گروه 1)

دانش خانواده و جمعیت خواهران

دانش خانواده و جمعیت برادران

یکشنبه

بافت شناسی تئوری

شیمی عمومی

آزمایشگاه شیمی عمومی عملی

( گروه 2)

 

-

دوشنبه

اندیشه اسلامی (1) خواهران

اندیشه اسلامی (1) برادران

بافت شناسی عملی گروه 1

بافت شناسی عملی گروه 2

-

سه شنبه

ریاضیات پیش دانشگاهی

بیولوژی مولکولی و ژنتیک

کمک اولیه و آشنایی با وسایل پزشکی

ریاضیات

-

چهارشنبه

ریاضیات

علوم تشریحی

علوم تشریحی عملی گروه 1

علوم تشریحی عملی گروه 2

-

 

امتحانات پایان نیمسال اول 96- 95

رشته داروسازی سراسری 95

 

روز تاریخ

10- 8

12- 10

14- 12

چهارشنبه 8/10/95

 

کمک های اولیه و آشنایی با وسایل پزشکی

-

شنبه11/10/95

ریاضیات  پیش دانشگاهی

دانش خانواده و جمعیت

 

دوشنبه 13/10/95

زبان پیش دانشگاهی

 

 

شنبه 18/10/95

بافت شناسی تئوری

بافت شناسی عملی

 

چهارشنبه22/10/95

شیمی عمومی نظری

شیمی عمومی عملی

 

شنبه25/10/95

 

 

بیولوژی مولکولی و ژنتیک

سه شنبه28/10/95

 

 

ریاضیات

پنج شنبه 30/10/95

 

اندیشه اسلامی (1)

 

شنبه4 /11/95

تشریح نظری

تشریح عملی

 

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول 96- 95

داروسازی ورودی (94)

ترم دوم

 

ایام هفته

10- 8

12- 10

14-30/12

16- 14

18- 16

شنبه

بیوشیمی پایه عملی

بیوشیمی پایه نظری

زبان عمومی

 

 

یکشنبه

انگل شناسی و قارچ شناسی نظری

بیوشیمی پایه نظری

شیمی آلی 1نظری

شیمی آلی1 عملی

گروه اول

تربیت بدنی (1)برادران

دوشنبه

تاریخ تحلیلی در صدر اسلام

-

شیمی آلی1 نظری

آیین زندگی (18-15)

 

سه شنبه

انگل شناسی و قارچ شناسی نظری

قارچ و انگل شناسی عملی

قارچ و انگل شناسی عملی

شیمی آلی1 عملی

گروه دوم

 

چهارشنبه

بیوشیمی پایه نظری

زبان عمومی

-

تربیت بدنی (1) خواهران

 

 

امتحانات پایان نیمسال اول 96- 95

رشته داروسازی سراسری 94

 

روز تاریخ

10- 8

12- 10

14- 12

پنجشنبه 9/10/95

تربیت بدنی (1) خواهران

تربیت بدنی (1) برادران

 

دوشنبه13/10/95

 

تاریخ تحلیلی در صدر اسلام

 

یکشنبه19/10/95

قارچ و انگل شناسی تئوری

قارچ و انگل شناسی عملی

 

پنجشنبه 23/10/95

بیوشیمی

 

 

شنبه25/10/95

 

بیوشیمی عملی

 

سه شنبه 28/10/95

 

زبان عمومی

 

شنبه 2/11/95

شیمی آلی نظری

شیمی آلی عملی

 

 

 

 

تاریخ درج خبر : 1395/05/19  |  کد خبر : ٥٣٥٠ | تعداد نمایش خبر : 510
 

 


خروج