برنامه درسی بیوشیمی (نظری و عملی)سال 96-95
 

( برنامه درس بيوشيمي نظری – رشته داروسازی و علوم دارویی – دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان )

* نيمسال اول سال تحصيلي96-1395 روزهاي شنبه 12-10و يکشنبه 12-10 و چهارشنبه 10-8*

جلسه

تاريخ

روز

موضوع

مدرس

1

7/7/95

چهارشنبه

شناخت بيوشيمي و ساختمان سلول

دکتر خياطيان

2

10/7/95

شنبه

مقدمه : آب – تامپون – PH و اسيد و باز

دکتر معين

3

11/7/95

يکشنبه

ساختمان کربوهيدرات ها و پروتئوگليکان ها

دکتر رحيم زاده

4

14/7/95

چهارشنبه

ساختمان کربوهيدرات ها و پروتئوگليکان ها

دکتر رحيم زاده

5

17/7/95

شنبه

ساختمان و خواص اسيدهاي آمينه

دکتر رحيم زاده

6

18/7/95

يکشنبه

ساختمان و خواص پروتئين ها

معين

7

24/7/95

شنبه

ساختمان و خواص هموگلوبين (مخصوص رشته دندانپزشکي)

دکتر معين

8

25/7/95

يکشنبه

ليپيد ها و ليپو پروتئين ها

دکترخياطيان

9

28/7/95

چهارشنبه

ليپيد ها و ليپو پروتئين ها

دکترخياطيان

10

1/8/95

شنبه

غشاء سلولي و تبادلات  (مخصوص رشته دندانپزشکي)

دکتر معين

11

2/8/95

يکشنبه

آنزيم ها

دکتر فرشيد فر

12

5/8/95

چهارشنبه

آنزيم ها

دکتر فرشيد فر

13

8/8/95

شنبه

آنزيم ها (مخصوص رشته دندانپزشکي)

دکتر فرشيد فر

14

9/8/95

يکشنبه

کوآنزيم ها (مخصوص رشته دندانپزشکي)

دکترفرشيدفر

15

12/8/95

چهارشنبه

ويتامين ها

دکتر داوديان

16

15/8/95

شنبه

ويتامين ها

دکترداوديان

17

16/8/95

يکشنبه

بيو انرژتيک ؛ اکسيداسيون بيولوژيک و زنجير انتقال الکترون

دکتر فرشيد فر

18

19/8/95

چهارشنبه

متابوليسم کربوهيدرات ها

دکتر فرشيد فر

19

22/8/95

شنبه

متابوليسم کربوهيدرات ها

دکتر فرشيد فر

20

23/8/95

يکشنبه

متابوليسم ليپيد ها و ليپو پروتئين ها

دکتر افتخار

21

26/8/95

چهارشنبه

متابوليسم ليپيد ها و ليپو پروتئين ها

دکتر افتخار

22

29/8/95

شنبه

متابوليسم اسيدهاي آمينه و پروتئين ها

دکتر معين

23

3/9/95

چهارشنبه

متابوليسم اسيدهاي آمينه و پروتئين ها

دکتر معين

24

6/9/95

شنبه

متابوليسم ترکيبات ازت دار غير پروتئيني ( پورفيرين ، هم و نوکلئوتيدها )

دکترخياطيان

25

7/9/95

يکشنبه

متابوليسم ترکيبات ازت دار غير پروتئيني ( پورفيرين ، هم و نوکلئوتيدها )

دکترخياطيان

26

13/9/95

شنبه

نوکلئوتيدها و اسيدهاي نوکلئيک

دکتر رحيم زاده

27

14/9/95

يکشنبه

بيولوژي مولکولي ( همانند سازي )

دکتر رحيم زاده

28

17/9/95

چهارشنبه

بيولوژي مولکولي ( رونويسي )

دکتر معين

29

20/9/95

شنبه

بيولوژي مولکولي ( ترجمه )

دکتر معين

30

21/9/95

 يک شنبه

هورمون ها 1

دکتر رحيم زاده

31

24/9/95

چهارشنبه

هورمون ها 2

   دکتر رحيم زاده

32

28/9/95

يکشنبه

هورمون ها 3

دکتر رحيم زاده

33

1/10/95

چهارشنبه

مهندسي  ژنتيک(مخصوص رشته دندانپزشکي)

دکتر افتخار

34

4/10/95

شنبه

ترکيبات و خواص شيميايي دندان و محيط اطراف آن و کلسيفيکاسيون استخوان عاج و مينا(مخصوص رشته دندانپزشکي)

خانم نيکنام

35

5/10/95

يکشنبه

بيوشيمي پوسيدگي دندان و بيماريهاي انساج نگهدارنده دندان

(مخصوص رشته دندانپزشکي)

خانم نيکنام

36

8/10/95

چهارشنبه

بيوشيمي ترکيبات فلوردار و خواص شيميايي فسفات و کلسيم در دندان

(مخصوص رشته دندانپزشکي)

خانم نيکنام

 

( برنامه درس بيوشيمي عملی رشته داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان )

* نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 چهارشنبه ساعت 14-10 *

جلسه

تاریخ

روز

موضوع

مدرس

1

7/7/95

چهارشنبه

آشنایی با ابزارهای آزمایشگاه و محلول سازی

 

 

دکترافتخار

2

14/7/95

چهارشنبه

اصول اسپکتروفتومتری و رسم منحنی استاندارد و

تعیین طول موج ماکزیمم

دکترافتخار

3

28/7/95

چهارشنبه

اندازه گیری کلسیم و فسفر

خانم نیکنام

 

 

4

5/8/95

چهارشنبه

اندازه گیری کلسترول و تری گلیسرید

 

دکتر افتخار

5

12/8/95

چهارشنبه

اندازه گیری فعالیت آنزیم های کبدی (SGOT_SGPT )

 

دکتر افتخار

6

19/8/95

چهارشنبه

اندازه گیری اوره

دکتر خیاطیان

7

26/8/95

چهارشنبه

دستگاه  Flame photometer

خانم نیکنام

8

3/9/95

چهارشنبه

اندازه گیری هورمون TSH

دکترداودیان

9

17/9/95

چهارشنبه

اندازه گیری اسید اوریک و کراتینین

دکترداودیان

10

24/9/95

چهارشنبه

کامل ادرار (ماکروسکوپی و میکروسکوپی)

اقای ذاکری

11

1/10/95

چهارشنبه

اندازه گیری قند خون

خانم نیکنام

12

8/10/95

چهارشنبه

استخراج DNA و کروماتوگرافی و الکتروفورز

خانم نیکنام

 

 

 

تاریخ درج خبر : 1395/07/06  |  کد خبر : ٥٧٥٦ | تعداد نمایش خبر : 172
 

 


خروج