ابتدا فایل زیر را دانلود نموده و سپس آنرا از حالت فشرده در بیاورید

VPN Connection

 مراحل زیر را مانند شکل زیر انجام دهید: