نام و نام خانوادگی:دکترفاطمه دباغعکس معاونت آموزشی دانشکده داروسازی بندرعباس

سوابق تحصیلی:دکترای  حرفه ای داروسازی وPhD بیوتکنولوژی دارویی


مرتبه علمی:استادیار

آدرس دفترمعاونت آموزشی:بندرعباس-ابتدای بلوار امام حسین -پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان -دانشکده داروسازی و علوم دارویی-ساختمان

رزومه دکتر دباغ معاونت آموزشی دانشکده داروسازی بندرعباس

 اداری-طبقه سوم

پست الکترونیکی:fatemeh.dabbagh@hums.ac.ir

شماره تماس:                                                        داخلی:203

دورنما: