فرایند و تاریخ انتخاب واحد

انتخاب واحد توسط دانشجو

از سه شنبه 5/11/95 لغایت روز شنبه 9/11/95

بررسی انتخاب واحد دانشجو و رد یا تاییدیه انتخاب واحد توسط استاد مشاور

یکشنبه 10/11/95 ، دوشنبه 11/11/95

مراجعه دانشجویان جهت اصلاح انتخاب واحد خود با توجه به نظر استاد راهنما و تایید نهایی آن (دانشجویانی می توانند انتخاب واحد خود را اصلاح نمایند که در روزهای سه شنبه مورخ 5/11/95 لغایت دوشنبه مورخ 9/11/95 انتخاب واحد انجام داده اند)

 

سه شنبه 12/11/95

چهارشنبه 13/11/95

 

شروع کلاس

دروس کلیه مقاطع به غیر از دروس مقطع فیزیوپاتولوژی

شنبه 16/11/95

دروس دانشجویان پزشکی عمومی در مقطع فیزیوپاتولوژی

با هماهنگی آموزش دانشکده پزشکی

 

حذف و اضافه

یکشنبه 1/12/95

دوشنبه2/12/95

سه شنبه 3/12/95

حذف نهایی

یکشنبه 17/2/96

دوشنبه 18/2/96

 

پایان کلاس

دروس کلیه مقاطع به غیر از دروس مقطع فیزیوپاتولوژی

پنجشنبه 18/3/96

دروس دانشجویان پزشکی عمومی در مقطع فیزیوپاتولوژی

با هماهنگی آموزش دانشکده پزشکی

 

 

 

امتحانات

دروس کلیه مقاطع به غیر از دروس مقطع فیزیوپاتولوژی

از شنبه 20/3/96 لغایت یکشنبه مورخ 4/4/96

دروس دانشجویان پزشکی عمومی در مقطع فیزیوپاتولوژی

پایان کورس که تاریخ امتحان آن توسط آموزش دانشکده اعلام می گردد(تاریخ امتحانات دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی مربوط به دانشجویانی که آزمون جامع علوم پایه داده اند به نحوی تنظیم گردد که بعد از اعلام نتایج آزمون جامع علوم پایه اسفند 95 باشد)