ریاست امور مالی:

              سرکار خانم پگاه آتـش رزم

 دفتر امور مالی:

                دانشکده  داروسازی وعلوم دارویی-ساختمان اداری-طبقه اول -امورمالی و حسابداری

 شماره تماس:  07633710406     

کارشناسان حسابداری     :

               1-خانم فرخنده فیروزی نسب      2 -خانم بیتا آتش رزم       3  -خانم ساجده صفا      4 -خانم مریم سیدآقایی      5-خانم یسنا قریشی

   کارپرداز  دانشکده و داروخانه  های آموزشی:

امین و اموال دانشکده و داروخانه های آموزشی:

              آقای مهران عابدینی