طرح درسهای :   1.شیمی عمومی نظری،   2.بیوشیمی پایه نظری و عملی  ،   3.شیمی آلی1نظری ،    4.انگل شناسی و قارچ شناسی نظری و عملی

 

طرح درس انگل شناسی و قارچ شناسی  نظری و عملی

طرح درس  کمک های اولیه و آشنایی با وسایل پزشکی

طرح درس شیمی عمومی نظری

طرح درس  بیوشیمی پایه نظری

طرح درس  بیوشیمی پایه عملی

طرح درس شیمی آلی 1نظری