صفحه اصلی > گروه های آموزشی > گروه سم شناسی و داروشناسی > کارشناس آزمایشگاه گروه سم شناسی 

نام : بهاره

نام خانوادگی: رفیعی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس فیزیولوژی

محل فعالیت:ساختمان آموزشی-طبقه دوم-آزمایشگاه فارماکولوژی و سم شناسی

تماس:33710406 - 076  داخلی :156