صفحه اصلی > گروه های آموزشی > گروه شیمی داروئی >  کارشناس آزمایشگاه شیمی داروئی 

نام : نیلوفر

نام خانوادگی: حبیبی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس شیمی تجزیه

محل فعالیت:ساختمان آموزشی-طبقه سوم-آزمایشگاه شیمی عمومی و تجزیه پروفسورعباس شفیعی

تماس:33710406 - 076  داخلی :151