نام : ساغر

نام خانوادگی: نایبندی زاده

مدرک تحصیلی: کارشناس علوم آزمایشگاهی

محل فعالیت:ساختمان آموزشی-طبقه دوم-آزمایشگاه بیوتکنولوژی دارویی و کشت سلولی 

تماس:33710406 - 076  داخلی :157

پست الکترونیک: biocelllab2020@gmail.com