• آزمایشگاه اموزشی جهت برگزاری جلسات عملی فارماکولوژی
  • آزمایشگاه اموزشی جهت برگزاری جلسات عملی سم شناسی
  • تجهیزات آزمایشگاهی:  
  1.  میکروسکوپ 
  2. سانتریفیوژ
  3. انکوباتور
  4.  بن ماری
  5.  فور
  6. هیتر
  7. روتاتور