تجهیزات دستگاهی آزمایشگاه شیمی دارویی

    نام دستگاه                                                          محل نصب آزمایشگاه

فارماکولوژی

انکوباتور

1

فارماکولوژی

میکروسکوپ

2

فارماکولوژی

روتاتور

3

فارماکولوژی

بن ماری

4