صفحه اصلی > معاونت ها > معاونت پژوهشی > کارشناس پژوهشی 

نام : فاطمه

نام خانوادگی: مسافری

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت و برنامه ریزی و آموزش

محل فعالیت:ساختمان آموزشی-طبقه همکف-کارشناسان پژوهشی

تماس:33710406 - 076  داخلی :141