صفحه اصلی > داروخانه های آموزشی > امورمالی داروخانه ها و دانشکده 


ریاست امور مالی:

سرکار خانم پگاه آتـش رزم

 دفتر امور مالی:

دانشکده  داروسازی وعلوم دارویی-ساختمان اداری-طبقه اول -امورمالی و حسابداری

 شماره تماس:  07633710406     

کارشناسان حسابداری     :

1-خانم فرخنده فیروزی نسب  2 -خانم بیتا آتش رزم  3 -خانم ساجده صفا  4 -خانم مریم سیدآقایی 

 کارپرداز  دانشکده و داروخانه  های آموزشی: آقای امید شاهی

امین و اموال دانشکده و داروخانه های آموزشی:خانم ساجده صفا