٠٨:٥٦ - 1395/12/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاع دانشجویان از نحوه اعتراض به نمرات
اطلاع دانشجویان از نحوه اعتراض به نمرات
 ١٨:١٠ - 1395/10/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:٠٠ - 1395/10/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
" 16 آذر روز دانشجو؛ روز حق خواهی؛استبدادستیزی و مبارزه با دخالتِ بیگانه مبارکباد "
" 16 آذر روز دانشجو؛ روز حق خواهی؛استبدادستیزی و مبارزه با دخالتِ بیگانه مبارکباد "
 ٠٧:٢٧ - 1395/09/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
طرح درس ها
شیمی عمومی نظری،بیوشیمی نظری و عملی،شیمی آلی1،انگل شناسی و قارچ شناسی
 ١٩:٤٣ - 1395/08/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٩:٣٥ - 1395/07/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:١٨ - 1395/06/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٧:٤٨ - 1395/01/29 - نظرات : ٠متن کامل >>