٠٩:٠٧ - 1396/05/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٣٠ - 1396/05/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٥٢ - 1396/02/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٥٨ - 1396/02/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٧:٥٧ - 1396/02/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٠٨ - 1396/02/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
جدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان در نیمسال اول 97-96
جدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان در نیمسال اول 97-96 به شرح ذیل می باشد.
 ٠٨:٢٤ - 1396/01/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:٥٦ - 1395/12/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٥٤ - 1395/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٢٨ - 1395/11/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:٤٥ - 1395/11/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:٠٠ - 1395/10/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
طرح درس ها
شیمی عمومی نظری،بیوشیمی نظری و عملی،شیمی آلی1،انگل شناسی و قارچ شناسی
 ١٩:٤٣ - 1395/08/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٠٣ - 1395/03/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشجویان داروسازی که می بایست ریاضی پیش دانشگاهی اخذ نمایند.
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود
 ١٤:١١ - 1394/10/10 - نظرات : ٠متن کامل >>