صفحه اصلي > معاونت ها > معاونت پژوهشی > پایان نامه و طرح تحقیقاتی 

 

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد سامانه پژوهان به کارشناس پژوهشی دانشکده سرکار خانم دوانی (طبقه اول ساختمان اداری) مراجعه نمایید.