کارگاه‌های برگزار شده در سال 95:

کارگاه جستجو در منابع الکترونیک

کارگاه نرم‌افزار EndNote

برنامه برگزاری کارگاه‌ها در سال 96 :