آدرس : بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده داروسازی و علوم دارویی-ساختمان اداری-طبقه سوم

شماره تلفن:  07633710406                   

                           فکس :07633710389