صفحه اصلی > کتابخانه > معرفی کارکنان 

نام : سعیده

نام خانوادگی: قائمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم های اطلاعاتی

محل فعالیت:ساختمان آموزشی-طبقه همکف-کتابخانه

تماس:33710406 - 076  داخلی :146