صفحه اصلی > گروه های آموزشی > گروه فارماسیوتیکس > فعالیت های آموزشی،پژوهشی و زمینه های تحقیقاتی گروه 
  • فعالیت های آموزشی،پژوهشی و زمینه های تحقیقاتی گروه

1- فعالیت های آموزشی گروه

تدریس دروس تئوری و عملی مربوط به گروه فارماسیوتیکس بر اساس کوریکولوم وزارت بهداشت، شامل:

- فارماسیوتیکس 1 نظری

- فارماسیوتیکس 2 نظری

- فارماسیوتیکس 2 عملی

- فارماسیوتیکس 3 نظری

- فارماسیوتیکس 3 عملی

- فارماسیوتیکس 4 نظری

- فارماسیوتیکس 4 عملی

- فارماسیوتیکس 5 نظری

- فارماسیوتیکس 5 عملی

- فیزیکال فارماسی 1

- فیزیکال فارماسی 2

- بیوفارماسی و فارماکوکینتیک داروها

- کنترل فیزیکوشیمیایی داروها نظری

- کنترل فیزیکوشیمیایی داروها عملی

- کنترل میکروبی داروها نظری

- کنترل میکروبی داروها عملی

- فرآورده های آرایشی و بهداشتی

- کارآموزی مقدماتی صنعت

2- فعالیت های پژوهشی و زمینه های تحقیقاتی گروه

- طراحی و ساخت انواع نانوذرات پلیمری

- طراحی و ساخت انواع نانوپارتیکل های لیپوزومی حاوی مواد دارویی و ماکرومولکول های درمانی جهت بررسی اثرات ضد توموری در انواع سرطان ها

- بر طرف کردن مشکلات مولکول های دارویی موجود از طریق فرمولاسیون آن ها به شکل نانوپارتیکل های مختلف پلیمری و  لیپوزومی

- طراحی و ساخت انواع اشکال دارویی مورد استفاده در حوزه آرایشی بهداشتی