• مدیر گروه فارماسیوتیکس

 

 - سرکار خانم دکتر مهدیه فرهنگی


  • وظايف مدير گروه آموزشی بر اساس ماده 39 آيين نامه مديريت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي  مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

الف- تهيه برنامه اجرائي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه براساس خط مشي شوراي دانشكده با مشورت اعضاي گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و گزارش آن به رئيس دانشكده
ب- ابلاغ برنامه‌هاي اجرائي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي هر يك از اعضاي گروه
ج- نظارت بر كليه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و خدمات گروهي
د- تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن به رئيس دانشكده
ه- تجديد نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه ها به مراجع ذيربط

و- تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادها و نظريات جمعي گروه به رئيس دانشكده يا آموزشكده براي هماهنگي اجرائي يا طي مراحل قانوني و ابلاغ بخشنامه‌ها و آئين نامه‌ها و مصوباتي كه رئيس دانشكده يا آموزشكده ارسال كرده است

ز- پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رئيس دانشكده

ج- انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتاب ها، نشريات مورد نياز گروه به رئيس دانشكده و يا آموزشكده

ط- پيشنهاد طرحهاي پژوهشي كه گروه راساً يا با همكاري گروه هاي ديگر آماده انجام دادن آن است به رئيس دانشكده يا آموزشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه

ي- ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده