صفحه اصلی > گروه های آموزشی > گروه فارماسیوتیکس > قوانین و مقررات آزمایشگاه 

  • قوانین و مقررات

- پوشیدن روپوش آزمایشگاه و رعایت مسائل ایمنی

- خوردن و آشامیدن در فضای آزمایشگاه ممنوع است.

- رعایت نظم، مقررات و حفظ تمیزي محیط آزمایشگاه

- استفاده از تجهیزات و دستگاه ها بر اساس SOP های تهیه شده وتحت نظارت کارشناس آزمایشگاه

- در صورت شکستن ظروف و یا آسیب دیدن تجهیزات آزمایشگاهی توسط دانشجو، فرد موظف است جبران خسارت نماید.