دانشکده داروسازی و علوم دارویی بندرعباس دربهمن ماه 1394 با حضور وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی افتتاح گردید

و پذیرش دانشجو از دوره ی بهمن ماه 94 تا کنون صورت گرفته است.